Súkromie

Zásady ochrany
osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom je podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) spoločnosť BJ INT s.r.o, IČO 45965307 so sídlom Štefánikova 61, 085 01 Bardejov (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: BJ Int s.r.o., Štefánikova 61, 085 01 Bardejov
email: regetovka@cactus.sk
telefón: 0904 844 446

Táto informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám je spracovaná v súlade s GDPR, najmä jeho článkom 13 a článkom 14.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zásadami zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti len na obmedzený účel. Pri spracovaní dodržiava zásadu minimalizácie údajov, správnosti údajov a minimalizáciu ich uchovávania. Zabezpečuje dôvernosť a integritu pri spracúvaní osobných údajov.
Prevádzkovateľ s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov spracúva osobné údaje tak, že nie je pravdepodobnosť, aby spracúvanie viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb.

 

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb alebo od inej osoby, ktorá v prospech dotknutej osoby uzatvára zmluvu o ubytovaní ako pre hosťa ubytovacieho zariadenia prevádzkovateľa a poskytuje osobné údaje dotknutej osoby v check-in formulári (zdroj, od ktorého pochádzajú osobné údaje). Prevádzkovateľ nezískava osobné údaje dotknutej osoby z verejne prístupných zdrojov. Ak prevádzkovateľ nezískal osobné údaje priamo od dotknutej osoby,
zabezpečil splnenie informačnej povinnosti voči dotknutej osobe zverejnením informácií o spracúvaní osobných údajov na svojej internetovej stránke (www.chataregetovka.sk), o čom bola dotknutá osoba oboznámená mechanizmom nadväzujúcim na oboznámenie sa s všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov, túto zmenu oznámiť prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ spracováva len bežné osobné údaje (kategória spracúvaných osobných údajov – základné identifikačné a kontaktné údaje, zvukovo-obrazový záznam) nevyhnutné na zabezpečenie účelov a právnych základov spracúvania.

 

 

III. Účely spracovania osobných údajov a právny základ spracúvania

 

• Vybavenie dopytu zo strany dotknutej osoby súvisiacej so záujmom o ubytovanie, prípadne rezerváciou ubytovania v ubytovacom zariadení prevádzkovateľa – právnym základom sú predzmluvné vzťahy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
• Zabezpečenie činností smerujúcich k uzatvoreniu zmluvy – právnym základom sú predzmluvné vzťahy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
• Účel riadneho uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu – právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
• Realizácia zmluvného vzťahu vrátane evidencie zákazníkov – právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
• Účel vedenia účtovnej a daňovej agendy, správy registratúry a plnenia povinností v zmysle procesných právnych predpisov a vymáhania pohľadávok – právnym základom sú právne predpisy z daňovej a účtovnej oblasti, najmä zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, predpisy v oblasti registratúrnych povinností, najmä zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a právne predpisy v oblasti úpravy jednotlivých procesov, v rámci ktorých je prevádzkovateľ povinný označiť relevantný subjekt, najmä Civilný sporový poriadok a pod. – právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
• Účel vedenia knihy ubytovaných – právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a podľa zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
• Účel zabezpečenia vyplnenia úradných tlačív, ak je dotknutou osobou cudzinec – právnym základom je zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
• Evidencia a vybavovanie reklamácií – právnym základom je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a na splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
• Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) dotknutej osobe – právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• v prípade monitorovania vnútorných alebo vonkajších spoločných priestorov ubytovacieho zariadenia kamerovým systémom je účelom ochrana majetku, života a zdravia pri monitorovaní kamerovým systémom je založený na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a tretích osôb a to záujmu predchádzania a objasňovania bezpečnostných incidentov a zabezpečenia vymáhateľnosti nárokov prevádzkovateľa a tretích osôb – právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
• Účel poskytnutia osobných údajov spracúvaných monitorovaním kamerovým systémom v prípade vzniku bezpečnostného incidentu je založené nielen na oprávnenom záujme prevádzkovateľa a tretích osôb, ale je vo vzťahu k prevádzkovateľovi rovnako zákonnou požiadavkou poskytnutia súčinnosti príslušným orgánom, čo vyplýva z účelu objasňovania bezpečnostných incidentov a zabezpečenia vymáhateľnosti nárokov a je rozumné to predpokladať aj zo strany dotknutých osôb – právnym základom je oprávnený záujem podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a splnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

 

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie súhlas so spracúvaním osobných údajov, nie je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je v takomto prípade založené na slobodnej úvahe dotknutej osoby a jej dobrovoľnom konaní. Neposkytnutie osobných údajov v takomto prípade nemá žiadne negatívne a podstatné následky na dotknutú osobu.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu, poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie resp. plnenie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem, dotknutá osoba je povinná toto spracúvanie strpieť, ale má voči nemu právo podať námietku.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov osobitný právny predpis alebo plnenie úlohy vo verejnom záujme či výkon verejnej moci, závisí povinnosť dotknutej osoby na poskytnutie údajov ako aj dôsledky ich neposkytnutia, od účelu spracúvania a sú teda špecifické pre každú spracovateľskú činnosť. V takýchto prípadoch je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov môže mať napr. za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvu, marenie výkonu úradnej moci, zodpovednosť za vznik škody prevádzkovateľovi a pod.

 

 

IV. Doba uchovávania údajov

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu spracúvania a to po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo 15 rokov od poskytnutia osobných údajov. Ak dôjde k procesnému konaniu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (napr. vymáhanie nároku zo zmluvného vzťahu súdnou cestou), osobné údaje sa uchovávajú ešte 5 rokov od právoplatného skončenia konania. Osobné údaje spracúvané na účel priameho marketingu (zasielania obchodných oznámení a newsletterov) sú spracúvané po dobu, dokiaľ dotknutá osoba voči takémuto spracúvaniu
nevznesie námietku, maximálne 15 rokov od ich poskytnutia. Osobné údaje spracúvané kamerovým systémom sú uchovávané v prípade absencie bezpečnostného incidentu 14 dní od vyhotovenia záznamu. V prípade vzniku bezpečnostného incidentu sa osobné údaje spracúvajú po dobu potrebnú k poskytnutiu súčinnosti alebo po dobu vymoženia nároku alebo zabezpečenia dôkazného materiálu, maximálne však 15 rokov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov

 

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú/môžu byť orgány štátnej správy a verejnej moci, orgány dozoru a dohľadu a autorizované osoby v oblasti BOZP a PO, súdy a orgány činné v trestnom konaní, advokát, exekútor, poskytovateľ poštových služieb, osoby poskytujúce účtovné, IT, cloudové služby a marketingové služby, správca ubytovacích informačných systémov, správca kamerového systému. Prevádzkovateľ dbá na spoľahlivosť svojich partnerov ako aj na záruky mlčanlivosti a v prípade spracúvania osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa aj na povinnosť vyžadovať prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR.

 

VI. Práva dotknutých osôb

 

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

• právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR – dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o prístup k svojim osobných údajom ktoré o nej prevádzkovateľ spracováva,
• právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR – dotknutá osoba má právo prevádzkovateľa požiadať, aby opravil jej nesprávne osobné údaje alebo doplnil ich nekompletnosť,
• právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR – dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú ak sú splnené podmienky stanovené právnymi predpismi a nie sú uplatniteľné výluky pre vymazanie stanovené právnymi predpismi,
• právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR – ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR má právo dotknutá osoba kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka; ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na takýto účel nesmú spracovávať,
• právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR – Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvajú na základe súhlasu, výslovného súhlasu alebo na základe zmluvy s dotknutou osobou alebo ak sa spracúvanie vykonáva automatickými prostriedkami. Právo na prenosnosť a jeho výkon nesmie mať nepriaznivé dôsledky ma práva a slobody iných,
• právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak takýto súhlas poskytla. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I tohto dokumentu alebo rovnakým spôsobom, akým súhlas poskytla.
• právo podať sťažnosť – ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje nie sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Voči prevádzkovateľovi si môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva písomne na poštovej alebo e-mailovej kontaktnej adrese prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť totožnosť osoby, aby nedošlo k zneužitiu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

Prevádzkovateľ prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu spracúvania osobných úajov v súlade s GDPR, vrátane technických a fyzických opatrení na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe a personálnych opatrení.

 

 

VIII. Automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a prenos do tretích krajín

 

Prevádzkovateľ nevyužíva rozhodovanie, ktoré by bolo založené výlučne na automatizovanom spracúvaní ani nevykonáva profilovanie. Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani nezamýšľa takýto prenos uskutočniť. V prípade, ak by sa táto situácia v budúcnosti zmenila, prevádzkovateľ bude dotknutú osobu informovať a zabezpečí dodržanie všetkých právnymi predpismi vyžadovaných postupov.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

Dotknutá osoba, ktorá je objednávateľom pobytu v ubytovacom zariadení prevádzkovateľa potvrdzuje oboznámenie sa s týmito informáciami zaškrtnutím príslušného políčka v elektronickom rezervačnom formulári. Dotknutá osoba, ktorá má záujem o ubytovanie v ubytovacom zariadení prevádzkovateľa a poskytla prevádzkovateľovi svoje osobné údaje inak, ako prostredníctvom elektronického formulára sa oboznamuje s týmito informáciami na internetovej stránke prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailového odkazu, ktorý jej bol zaslaný. Dotknutá osoba, ktorá sama neposkytla svoje osobné údaje sa oboznamuje s týmito informáciami na internetovej stránke prevádzkovateľa, o čom je informovaná pri oboznámení sa s obchodnými podmienkami a využitím objednaného ubytovania prevádzkovateľ legitímne predpokladá, že dotknutá osoba sa s týmto dokumentom oboznámila.

Cookies

Táto webstránka používa súbory cookies. Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.